maxarray.cpp

Shkarkuar 633 herë. Ngarkuar më Mars 2010

maxx
array
tabele
vektor
matrice
element
Shkarko Kthehu ne C++
#include <iostream>
using namespace std;

const int N=10;
int main()
{
	int t[N],i,idx;

	for(i=0;i<N;i++)
	{
			cout << "Shkruaj nje numer :";
			cin >> t[i];
	}
	
	idx=0;
	
	for(i=1;i<N;i++)
	  if(t[idx]<t[i]) 
		  idx = i;

	cout << "Elementi me i madh ishte : " << t[idx] << " (ne vendin " << idx << ")" << endl;
	system("pause");
  return 0;
}