Ushtrim elementar kthe ne sekonda E.C.cpp

Shkarkuar 635 herë. Ngarkuar më Mars 2010

hyrje
cpp
c++
program
i
thjeshte
krijim
funksioni
Shkarko Kthehu ne C++
/*
Projekt ne c++ i cili llogarit numrin e sekondave
*/

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;


int neSekonda(int h, int m, int s)
{
  return ((h*3600)+(m*60)+s);
}

int main(int argc, char *argv[])
{
  cout<<"1 ore, 2 minuta e 3 sekonda jane ne total:"<<neSekonda(1,2,3)<<" sekonda\n";
  system("PAUSE"                                                                                                                   );
  return EXIT_SUCCESS;
}