cpp_pointers.cpp

Shkarkuar 677 herë. Ngarkuar më Mars 2010

pointer
pointers
c++
cpp
int
char
pchar
string
det
Shkarko Kthehu ne C++
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

/**
 * kthen gjatesine e stringut s
 *
 * @param stringu te cilit do i gjendet gjatesia
 * @return gjatesia e stringut s
 */
int len(string s)
{
  // gjatesia fillestare eshte 0
  int l = 0;

  // marrim nje Pointer per te karakteri
  // i pare i stringut S.
  char * p = &s[0];

  // Per sa kohe vlera ne te cilen
  // shenjon p eshte e ndryshme
  // nga 0...
  //
  // 0 eshte nulli. karakteri i cili
  // shenon fundin e c'do stringul
  while (*p != 0)
  // rrisim l (e cila mban gjatesine)
  // rrisim p ne menyre qe te shenjoje te
  // karakteri pasardhes
    (l++, p++);

  // nese kemi ardhur ketu do te thote qe
  // cikli ka ndaluar sepse kemi hasur ne
  // nje null.
  return l;
}

/**
 * kthen pozicionin e karakterit find ne stringun where
 *
 * @param char find eshte karakteri i cili do kerkohet
 * @param string where eshte stringu ne te cilin do kerkohet
 * karakteri find
 *
 * @return pozicioni i karakterit find ne stringun where.
 * nese karakteri find nuk gjendet funksioni kthen -1
 */
int strpos(char find, string where)
{
  // bejme nje cikel mbi te gjithe stringun
  for (int i = 0; i < len(where); i++)
  {
    // nese karakteri i tanishem eshte i njejte
    // me ate qe po kerkojme
    //
    // kthejme si vlere te funksionit numrin I
    if (where[i] == find)
      return i;
  }

  // Nese kemi arritur ketu do te thote qe karakteri
  // find nuk eshte gjetur.
  //
  // prandaj kthejme -1
  return -1;
}

/**
 * heq karakteret e perseritura te stringu s
 * kerkimi eshte case-sensitive
 *
 * @param s stringu i cili do kerkohet
 * @return stringu i ri me karakteret e perseritura te hequr
 *
 */
string stripduplicates(string s)
{
  // stringu result do mbaje vleren
  // e kthimit te funksionit
  string result = "";

  for (int i = 0; i < len(s); i++)
  {
    // ruajme pozicionin e karakterit
    // te i-te te stringut s ne stringun s
    int pos = strpos(s[i], s);

    // nese ky karakter eshte gjetur
    // gje qe duhet te ndodhe
    // dhe pozicioni i tij
    // eshte i barabarte me I,
    // pra nuk eshte gjetur me para
    // atehere e shtojme kete karakter
    // ne stringun qe funksioni do ktheje
    if (pos == i)
      result += s[i];
  }

  return result;
}

string stripduplicates2(string s)
{
  // result eshte stringu i cili
  // do mbaje vleren e kthimit te funksionit
  string result = "";

  for (int i = 0; i < len(s); i++)
  {
    // nese karakteri i i-te i stringut
    // s nuk ekziston ne stringun rezultant
    // atehere e shtojme ate
    if (strpos(s[i], result) == -1)
      result += s[i];
  }

  return result;
}

int main()
{
  string str = "Hello World from C++";

  cout << "Heqim karakteret e perseritura nga \"" << str << "\"\n\n";

  cout << "Menyra 1 : " << stripduplicates(str) << endl;
  cout << "Menyra 2 : " << stripduplicates2(str) << endl;

  return 0;
}