struct.cpp

Shkarkuar 643 herë. Ngarkuar më Mars 2010

c++
struct
rekord
record
cpp
Shkarko Kthehu ne C++
/*
 * Program shembull ne C++
 * i cili mban nje tabele me rekorde (strukt-e ne C++)
 * me te dhenat e disa librave
 *
 * KUJDES : Per arsye te perdorimit te 'cin' per leximin
 *     e stringjeve. Nuk keshillohet te perdoren 
 *     hapesira gjate vendosjes se emrave.
 *
 * @author Emirald Mateli
 */

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

// Deklarojme nje struct
struct liber
{
  string emri;  // Emri i librit
  string autori; // Autori i librit
  double cmimi;  // Cmimi i librit
};

// Ndryshore globale e cila ruan 2 libra
liber librat[2];

/**
 * Kthen nje string bazuar ne argumentin
 *
 * @param string s stringu i cili do kthehet
 * @return s nese stringu s eshte bosh kthehet bosh ndryshe
 * kthehet stringu s i rrethuar me kllapa
 *
 */
string get_str(string s)
{
  return (s != "") ? "(" + s + ")" : "";
}

/**
 * Lexon librat nga kosnola dhe i ruan te struct-i
 */
void lexo_librat()
{
  for(int i=0; i < 2; i++)
  {
    // Lexojme librin e i-te
    cout << "Jep te dhenat per librin " << i + 1 << "!\n\n";

    // Nese e kemi emrin e librit
    // e afishojme dhe ate
    cout << "\tEmri i librit " << get_str(librat[i].emri) << " : ";

    // Lexohet emri
    cin >> librat[i].emri;

    // Afisho kerkesen per emrin e autorit
    cout << "\tEmri i autorit " << get_str(librat[i].autori) << " : ";
    // Lexo autorin
    cin >> librat[i].autori;

    // Cmimi i librit
    cout << "\tCmimi i librit : ";
    cin >> librat[i].cmimi;
  }
}

/**
 * Afishon te dhenat e librave ne konsole
 */
void afisho_librat()
{
  for(int i=0; i < 2; i++)
  {
    // Afishohen te dhenat e librave
    cout << "Te dhenat per librin " << i + 1 << "!\n\n";

    cout << "\tEmri i librit : " << librat[i].emri << endl;
    cout << "\tEmri i autorit : " << librat[i].autori << endl;
    cout << "\tCmimi i librit : " << librat[i].cmimi << endl;

    cout << "============================================\n\n";
  }
}

int main()
{
  // int i cili do ruaj pergjigjen e dhene nga perdoruesi
  int prgj;

  for(;;)
  {
    cout << "Mireseerdhet ne librarine tone !\n\n"
       << "Shtyp 0 per te perpunuar librat\n"
       << "Shtyp 1 per te pare librat\n"
       << "Shtyp 2 per te dale\n";

    // Lexohet pergjigja e perdoruesit
    // dhe nese eshte e pavlefshme pyetet perseri
    do
    {
      cout << "Zgjedhja : ";
      cin >> prgj;
    }while ( (prgj != 0) && (prgj != 1) && (prgj != 2) );

    // Kontrollohet pergjigja
    if (prgj == 0)
      lexo_librat();
    else
    if (prgj == 1)
      afisho_librat();
    else
      return 0;

    cout << "\n\n\n";
  }

  return 0;
}