Veprime te veshtira binare ne c++ string binar E.Cuni.cpp

Shkarkuar 669 herë. Ngarkuar më Mars 2010

c++
unar
binar
triar
shr
shl
Shkarko Kthehu ne C++
/*
 * Praktike me veprime binare ne C++
 * Perdorime te operatorit triar, Shift Left(<<=), Shift Right(>>=),
 * veprime bitwise(|) (&), krahasime logjike(&&)(||) etj
 * Dy menyra per te paraqitur nje variabel ne formen binare te saj
 * 
 * Eduard Cuni, shkurt 2010
 */

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <string>

#define dType unsigned char
//provo te ndryshosh ne rreshtin e mesiperm tipin nga char ne int ose short

using namespace std;

//String S shton bitet nga fillimi nje nga nje, pastaj paraqitet
void neBinarMeString(dType nr)
{
  string S = "\0";
  dType shifra = sizeof(nr)*8;
  while(shifra--)
  { 
    //literali 1 ka vetem bitin e fundit(djathtas) 1 dhe te tjeret 0
    //ketu perdoret si maske   
    S = (nr&1) ? '1' + S : '0' + S; 
    nr >>=1;
  }
  cout<<S<<endl;
}

void neBinarPaString (dType nr)
{
   dType maska=1;
   dType shifra = sizeof(nr)*8;
   
   maska <<=(shifra-1);
   
   while(shifra--)
   {
    cout<<(nr & maska?1:0);
    nr<<=1;
   }
   cout<<endl;
}
   
int main()
{
  cout<< "Paraqitja binare e "<< 1 <<": ";
  neBinarMeString(1);
  cout<< "Paraqitja binare e "<< 10 <<": ";
  neBinarPaString(10);

  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}