cpp-provim-24-Shkurt-2010-grupia-pyetja-4.cpp

Shkarkuar 776 herë. Ngarkuar më Mars 2010

c++
cpp
provim
tabele
array
matrice
vektor
Shkarko Kthehu ne C++
#include <iostream>

/**
 * Kerkesa :
 *
 * Te ndertohet nje program ne C++ i cili
 * ka 2 array me nga 10 elemente
 * dhe qe kopjon elementet e ketyre 2 array-ve
 * ne nje te trete i cili ka 20 elemente
 * 10 vendet e para te array i trete do i zeje
 * array i pare ndersa 10 te tjerat array i dyte
 *
 * @author Emirald Mateli
 * @date 24 Shkurt 2010
 */

using namespace std;

void array()
{
  // Deklarojme dy tabela me nga 10 elemente
  int arr1[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
  int arr2[10] = {10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100};

  // Tabela e trete ka 20 elemente
  int arr3[20];

  // Per c'do i nga 0 deri te 9
  for (int i=0; i < 10; i++)
  // Elementi i i-te i tabeles se trete do te jete
  // sa elmenti i i-te i tabeles se pare
  //
  // ndersa elementet e tabeles se dyte do kopjohen
  // te treguesi 10+i ne menyre qe te kopjohen te
  // treguesit 10..19
  //
  // pra elementi i [10+i] i tabeles se trete
  // eshte i barabarte me elementin e i-te te
  // tabeles se dyte
    (arr3[i] = arr1[i], arr3[10+i] = arr2[i]);

  for (int i = 0; i < 20; i++)
    cout << arr3[i] << endl;
}

int main()
{
  array();

  return 0;
}