Ushtrime JavaScript - Kerkesat.txt

Shkarkuar 635 herë. Ngarkuar më Maj 2010

sisteme
multimediale
javascript
html
Shkarko Kthehu ne Sisteme Multimediale
Ushtrime te thjeshta ne JAVASCRIPT !!!!!!!

1.

Ndetoni nje funksion maxOfThree() qe merr si argumenta tre numra dhe kthen numrin me te madh. 		

2.
Shkruani nje funksion qe merr si argument nje karakter (string me gjatesi 1) dhe kthen true nese ai eshte zanore, false ne te kundert. 

3.

Ndertoni nje funksion shuma() dhe nje funksion prodhimi() qe mbledh dhe shumezon (perkatesisht)  te gjithe numrat ne nje vektor me numra.
Psh: shuma([1,2,3,4]) duhet te ktheje 10, dhe prodhimi([1,2,3,4]) duhet te ktheje 24.

4.

Shkruani nje funksion qe rendit nje liste me fjale (ne nje vektor) ne rendin alfabetik

5.

Shkruani nje funksion gjejFjalenMeTeGjate() qe merr nje vektor me fjale dhe kthen gjatesine e fjales me te gjate.

6.

Shkruani nje funksion FiltroFjaletEGjata() qe merr nje vektor me fjale dhe nje numer te plote i dhe kthen  nje vektor me qe permban fjalet e vektorit fillestar qe jane me te gjate se i.