Ushtrime JavaScript - Zgjidhjet.txt

Shkarkuar 700 herë. Ngarkuar më Maj 2010

html
sisteme
multimediale
javascript
detyre
Shkarko Kthehu ne Sisteme Multimediale
/**
 * Funksione te ndryshme ne Javascript.
 *
 * Skedari me kerkesat ndodhet ne: 
 *   Ushtrime JavaScript - Kerkesat.txt
 *
 * @author Emirald Mateli
 * @date 31/05/2010
 */

/**
 * Kthen numrin me te madh midis a, b dhe c
 */
function max3(a, b, c)
{
  // Kthehen te gjithe argumentat ne INT
  a = parseInt(a);
  b = parseInt(b);
  c = parseInt(c);

	return (a > b ? a : b) > c ? (a > b ? a : b) : c
}

/**
 * Kthen true ose false nese
 * karakteri i kaluar ne argument eshte ose jo zanore
 */
function zanore(a)
{
	// Nese gjatesia nuk eshte 1
  // argumenti i kaluar nuk eshte karakter.
  // Funksioni kthen vleren false;
  if (a.length != 1)
		return false;
		
  // Kontrollohet vlera e a-se
	switch(a)
	{
		case 'i' :
		case 'u' :
		case 'a' :
		case 'e' :
		case '�' :
		case 'o' :
		case 'y' : return true;
		default: return false;
	}
}

/**
 * Kthen shumen e elementeve te tabeles
 * se kaluar ne argument
 */
function shuma(a)
{
  // Shuma fillestare eshte 0
	s = 0;
	
  // Per c'do element ne tabele
	for(i = 0; i < a.length; i++)
    // Shumes i shtohet vlera e elementit
    // te i-te.
		s += a[i];
		
  // Kthehet vlera e ruajtur ne s
	return s;
}

/**
 * Kthen prodhimin e elementeve te tabeles
 * se kaluar ne argument
 */
function prodhimi(a)
{
  // Prodhimi fillestar = 1;
	p = 1;
	
  // Per c'do element ne tabele ...
	for(i = 0; i < a.length; i++)
    // Prodhimi aktual shumezohet me
    // vleren e i-te ne tabele
		p *= a[i];
		
	return p;
}

/**
 * Rendit tabelen e kaluar ne argument dhe
 * e kthen ate.
 *
 * Per te kuptuar algoritmin: lexo bubble sort
 */
function bubbleSort(arr)
{
	for(i = 0; i < arr.length; i++)
		for(j = 0; j < arr.length -1; j++)
			if (arr[j] > arr[j + 1])
			{
				tmp = arr[j];
				arr[j] = arr[j + 1];
				arr[j+1] = tmp;
			}
			
	return arr;
}

/**
 * Kthen gjatesine e fjales me te gjate
 * nder elementet e tabeles se kaluar ne argument
 */
function fjalaMeEGjate(arr)
{
  // Nese tabela nuk ka asnje element
  // Kthejme zero.
	if (arr.length == 0)
		return 0;

  // Per deri sa ka elemente
  // Elementi me i gjate, supozohet
  // elementi i pare.
	max = arr[0].length;

  // Per c'do element pas elementit te pare
  // Kontrollohet gjatesia e atij elementi
  // me gjatesine maksimale
	for(i = 1; i < arr.length; i++)
    // Nese gjataesia e elementit te i-te
    // eshte me e madhe se gjatesia maksimale
    // atehere gjatesia maksimale merr vleren
    // e elementit te i-te.
		if (arr[i].length > max)
			max = arr[i].length;
      
  return max;
}

/**
 * Kthen nje array me te gjithe elementet
 * qe kane gjatesi me te madhe se 'len'
 */
function filtroFjalet(arr, len)
{
  // Krijohet nje array i ri
  // i cili do perdoret per te ruajtur
  // elementet me gjatesi me te madhe se len
  a = new Array();

  // Kalojme mbi c'do element te tabeles
  // origjinale
	for(i = 0; i < arr.length; i++)
    // Nese gjatesia e elementit te
    // i-te eshte me e madhe se len
    // e shtojme ate ne tabelen e re
		if (arr[i].length > len)
			a.push(arr[i]);
			
  // Kthejme si vlere te funksionit
  // tabelen e re
	return a
}