Rezultati.txt

Shkarkuar 563 herë. Ngarkuar më Mars 2010

Shkarko Kthehu ne C++
#include <iostream.h>
#include <stdlib.h>
using namespace std;


int main()
{
  int a, b;
  int rezultati;
  a=4;
  b=3;
  a=a+3;
  b=b+1;
  rezultati=a-b;
  system ("color a");
  system ("cd C:");
  cout<<"Rezutati eshte : " << rezultati << "\n";
  
   
  
  system ("pause");
  return 0;
  
  
}