matrice.txt

Shkarkuar 513 herë. Ngarkuar më Janar 2012

max
i
rreshtit
n
dhe
min
i
shtylles
n
ne_matrice
Shkarko Kthehu ne C++
//te ndertohet nje program qe permban nje matrice katrore m, dhe merr nga perdoruesi nje numer n<m.
//Programi afishon min per rreshtin n dhe max per shtyllen n.
	Zgjidhje
#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
  int matrica[5][5]={{1,3,2,4,6},
            {2,9,7,8,5},
            {5,2,3,7,4},
            {7,3,8,6,9},
            {8,6,9,9,7}
                 };
  int nr;
  cout<<"vendosni nje numer me te vogel se 6 : ";
  cin>>nr;
  int min=matrica[nr][0],max=0;
  for(int i=0;i<5;i++){
    for(int j=0;j<5;j++){
      if(i==(nr-1)){
        if(min>matrica[i][j])       
         min=matrica[i][j];      
               }         
      if(j==(nr-1)){
        if(max<matrica[i][j])
         max=matrica[i][j];    
             }         
               }         
             
             }     
  cout<<"\nminimumi per rreshtin qe vendoset eshte "<<min<<endl;
  cout<<"\nmaximumi per shtyllen eshte "<<max<<endl;                           
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}